01.05.2019-30.09.2020

osutame koostöös Koduhoolduskeskus Certis MTÜ-ga

Tallinna linnas koduteenuseid 

ESF projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" raames

Teenuse eesmärk

Osutada täisealistele inimestele vajaduspõhist hoolekandeteenust, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust, võimaldades neil tööturule siseneda ja/või täis- või osalise koormusega tööl käia.

Teenust osutatakse projektiperioodil kokku 40-le Tallinnas elavale hooldusvajadusega täisealisele inimesele.


Teenuse sihtrühmad
• Tallinnas elavad täisealised hooldusvajadusega inimesed (18-aastased ja vanemad) kes omavad tööealist tööturule sisenevat või tööturul jätkavat pereliiget ja kes vajavad järelevalvet, juhendamist ja/või abi toimingutes, mis on vajalikud igapäevaseks toimetulekuks;
• Tallinnas elavate täisealiste hooldusvajadusega inimeste tööealised pereliikmed, kes on vanuses 18-74 eluaastat ja kes sisenevad tööturule või jätkavad/püsivad seal täis- või osalise tööajaga.

Teenuse taotlemine ja saamine

 • Teenuse taotlemiseks palun pöörduge elukohajärgsesse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.

 • Sotsiaalhoolekande osakond selgitab välja teenuse osutamiseks vajalikud üksikasjad 

 • Sotsiaalhoolekande osakond teavitab Koduhospiits OÜ´d saates kirjaliku kinnituse Teie soovist saada koduteenust

 • Võtame Teiega ühendust, lepime kokku külastuse aja Teie kodus.

 • Omastehooldaja, hooldatav ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks kolmepoolse lepingu, vajadusel koostatakse ka hooldusplaan/hoolduskava.

 

Teenuse osutamise aeg ja maht

 • Teenust osutatakse lähtuvalt hooldusvajadusega inimese kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega inimese töögraafikust

 • Teenust osutatakse kell 07.00-22.00 kõigil nädalapäevadel

 • Teenust osutatakse ainult hoolduskoormusega inimese tööpäevadel

 • Teenuse maht lepitakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte rohkem kui 4 tundi päevas ning 20 tundi nädalas

 • Teenus on klientidele tasuta, selle eest tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Teenust ei osutata juhul, kui:

 • klient vajab statsionaarset ravi või statsionaarset õendusabi või elab hooldekodus;

 • kliendi käitumine ohustab teda ennast või kolmandaid isikuid;

 • klient põeb nakkavas faasis nakkushaigust;

 • omastehooldaja või klient on sõltuvuses alkoholist või narkootilistest ainetest;

 • kliendi eluruumi tingimused ei võimalda teenust osutada jms.

Omastehooldaja koos Koduhospiits OÜ nõustajaga koostab klienti tutvustava kirjaliku infomaterjali, milles ta:

 • esitab pere- või eriarsti tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta;

 • iseloomustab oma hooldatavat;

 • kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära;

 • kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;

 • selgitab abivahendite kasutamist.

Nõuded teenuse kvaliteedile

 • Hooldustöötajad on omandanud teadmised ja oskused, mis vastavad vähemalt Kutsenõukogu SA väljastatud hooldustöötaja kutsestandardis tasemele 3 kehtestatud nõuetele (link).

 • Teenust osutatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ning meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ dokumentidele.

Kaebuste, ettepanekute ja tänuavalduste lahendamine

Teenuse saajatel on õigus pöörduda teenuseosutamisega seotud kaebuste puhul Koduhospiits OÜ juhatuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole. Kaebuste lahendamise kord on toodud siin

Koduhospiits -

kompleksteenus, mis aitab eluloojangule lähenejal

elada turvaliselt ja väärikalt oma kodus

+372 5518445

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

 • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now