01.05.2019-31.10.2020 osutasime Tallinna linnas koduteenuseid

ESF projekti "Koduteenuse kvaliteedihüpe" raames

Teenuse eesmärk

Osutada täisealistele inimestele vajaduspõhist hoolekandeteenust, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust, võimaldades neil tööturule siseneda ja/või täis- või osalise koormusega tööl käia.

Teenust osutatakse projektiperioodil kokku 40-le Tallinnas elavale hooldusvajadusega täisealisele inimesele.

Teenuse sihtrühmad
• Tallinnas elavad täisealised hooldusvajadusega inimesed (18-aastased ja vanemad) kes omavad tööealist tööturule sisenevat või tööturul jätkavat pereliiget ja kes vajavad järelevalvet, juhendamist ja/või abi toimingutes, mis on vajalikud igapäevaseks toimetulekuks;
• Tallinnas elavate täisealiste hooldusvajadusega inimeste tööealised pereliikmed, kes on vanuses 18-74 eluaastat ja kes sisenevad tööturule või jätkavad/püsivad seal täis- või osalise tööajaga.

Projekti tulemused

Projekti raames osutati koduteenuseid kokku 18 kuu jooksul, arendustegevused jätkusid teenuseosutaja arendusmeeskonna liikmete poolt vabatahtlikkuse alusel novembris ja detsembris 2020. Kokku viidi projekti raames perioodil 01.05.2019-31.10.2020 läbi tegevusi 9882 tundi järgmistes mahtudes:

  • koduteenuseid koos lisakomponentidega 6172 tundi

  • arendustegevusi (vt  LISA 10. Osalemine arendustegevustes) 985 tundi

  • administratiivtööd (sh meeskonna komplekteerimine ja juhtimine, isikukaitsevahenditega varustamine, tööaja arvestus, teenuseprotsessi ja teenuseosutamisega seonduva dokumentatsiooni väljatöötamine, jms) 2725 tundi.

Eesmärgi täitmine

Perioodil 01.05.2019-31.10.2020 suunati Tallinna LOV sotsiaalosakondade poolt teenusele 45 hooldusvajadusega inimest. Kõigile teenusele suunatud hooldusvajadusega inimestele ja/või hoolduskoormusega inimestele osutati koduteenuseid ja/või lisakomponente. Kokku osutati koduteenuseid koos lisakomponentidega 6172 tundi.

Klientide tagasiside

  • 04.11-02.12.2019 viidi interneti teel läbi rahulolu-uuring. Kokku vastati küsitlusele 13 kliendi kohta, mis oli 81,25% küsitluse alguspäevaks teenusel olnud klientidest. Uuringu tulemused on siin.

  • 26.10-16.11.2020 viidi läbi tagasiside uuring telefoniküsitlusena, tulemused sisestati küsitlejate poolt andmebaasi ja analüüsiti anonüümselt. Kokku vastati küsitlusele 35 kliendi kohta, mis on 77,78% kõigist küsitluse alguspäevaks teenusele suunatud olnud inimestest. Uuringu tulemused on siin.

Kompleksteenus, mis aitab Sul haiguse või puude korral

elada turvaliselt ja väärikalt

oma kodus

+372 56813584

info (ätt) koduhospiits.ee

Estonia, Harjumaa

  • Facebook Social Icon

© 2018 Koduhospiits OÜ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now